လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ၂၀၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လင္းသန္႔ Thursday, 30 December 2010 18:50  – ဧရာဝတီ

၂၀၁၁ ဆုိသည့္ နွစ္သစ္တခုကို စတင္ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္ ေပေတာ့မည္။ ျမန္မာလူထု တို႔သည္လည္း နွစ္သစ္တြင္ အခင္းအက်င္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာေလမလားဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

နုိ္င္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ လူမႈဒုကၡအဖံုဖံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရရာ သူေဌးလည္း သူေဌးအထြာႏွင့္၊ ဆင္းရဲသားလည္း သူ႔အထြာႏွင့္၊ လူလတ္တန္းစားလည္း သူ႔အထြာႏွင့္သူတို႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံု၊ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆုိင္ေနၾကလ်က္ ရွိၾကရာ ထုိဒုကၡ၀န္းက်င္ႀကီးမွ အားလံုးေသာ ႏိုင္ငံသားတုိင္းက လြတ္ေျမာက္လုိၾကသည္။

ႏိုင္ငံသားတုိင္း လက္ရွိခံစားေနၾကရေသာ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲဒုကၡ အေပါင္းတို႔၏ မူလျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည္ ဆုိသည္ကို သိရွိလက္ခံထားသူမ်ား ရွိၾကသကဲ့သုိ ့မသိေသးေသာ သူမ်ားစြာလည္း ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီးမွသာ အားလံုး လိုလားေတာင့္တေနၾကသည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူေနမႈ အေဆာက္အအံု ျမင့္မားမႈ၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမာၻ႔မ်က္နွာစာတြင္ အဘက္ဘက္က ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္မႈ၊ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ ေနထုိင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏိုင္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ စသည္တို႔ကို တဆင့္ခ်င္း တက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ လာမည့္ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားက နွစ္သစ္မွာ ဆီးႀကိဳေနမည္ကို ျပန္ေျပာင္း သံုးသပ္ၾကည့္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အဓိက ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းက အစျပဳရေပမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္တမ္း ထုတ္ထားေသာ တရား၀င္မႈဆုိင္ရာ

၁၉၈၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ (န-၀-တ) မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တရား၀င္ တည္ေထာင္ခြင့္ေပးကာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပထမဆံုး ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို နဝတ စစ္အစုိးရမွ ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေပါင္း ၉၃ ပါတီ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၄၉၂ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၂၉၇ ဦးသည္ န၀တ စစ္ေကာင္စီ အစိုးရ ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၉ ပါတီ ပါ၀င္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားအနက္ ၈၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာအနက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ  အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၄၉၂ ေနရာအတြက္ အမတ္ေနရာ ၃၉၂ ေနရာတြင္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က  စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီ (တစည) က အမတ္ေနရာ ၁၀ ေနရာသာ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) က အမတ္ေနရာ ၂၃ ေနရာ၊ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက အမတ္ေနရာ ၁၁ ေနရာ၊ မြန္အမ်ိဳးသားတပ္ဦးက အမတ္ေနရာ ၅ ေနရာ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္မ်ားကုိ ထုိစဥ္က နဝတ အစိုးရအဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္တမ္း ထုတ္ကာ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ အာဏာသံုးရပ္ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ သံုးရပ္လံုးႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးျဖစ္လင့္ကစား ထုိစဥ္က တည္ဆဲ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပေပးခင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိေလးစားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္တန္းလ်ားျပန္ကာ တုိင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ န-၀-တ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္က အတိအလင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုတို႔မွလည္း တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ျပန္တမ္းထုတ္ျခင္းမ်ားလုပ္ကာ တရား၀င္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိတရား၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရား၀င္တည္ရွိေနသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကလည္း  သက္ေသျပဳၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ကား ယေန႔တုိင္ တရား၀င္တည္ရွိေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ၀ုိင္း၀န္းအသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ ကုလသမဂၢ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး ယင္းအားလံုးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ယွဥ္တြဲ တည္ရွိေနေသာ အရွိတရားျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးရန္တာ၀န္ကုိ နဝတ စစ္အစိုးရမွ စတင္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ အာဏာသံုးရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိဘဲႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ ေခ်ဖ်က္သည့္ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၉၀) ထုတ္ျပန္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးသာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လုိက္သည္။

တဖန္ စစ္အစုိးရက အမိန္႔အမွတ္ (၁၁/၉၂) ထုတ္ျပန္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခၚယူက်င္းပရာတြင္ ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခြင့္ မျပဳဘဲ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္သာ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏိုင္ရ NLD ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အထင္ကရ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနရျခင္း၊ အက်ဥ္းက်ေနရျခင္းမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အဓိက အေျခခံရမည့္ မူႀကီး ၆ ရပ္ႏွင့္ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္တို႔ကို အေျခခံေရးဆြဲခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုမူ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲရန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။

ထုိမွတဖန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို တဘက္သတ္ေရးဆြဲၿပီး ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ဆႏၵခံ ယူပြဲတြင္လည္း မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားကို စစ္အစိုးရက အဓမၼလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ မဲမေပးေရး (No Vote) ႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး (Vote No) ဟူသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ အကြဲအျပားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ စစ္အစိုးရက မသမာမႈမ်ားကို ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ တရား၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းထုတ္ကာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ တရား၀င္တည္ရွိေနေသာ အရွိတရားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မီတီသည္လည္း ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ရလဒ္အရ တရား၀င္တည္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စစ္အစိုးရ ထပ္မံက်င္းပေသာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ မဲမသမာမႈ ျပႆနာမ်ားမွာ အလြန္ထင္ရွားစြာပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ကာ စစ္အစိုးရကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရက မည္သည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုမွ် လက္ခံစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ တေလွ်ာက္လံုး တို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကိုသာ အေၾကာင္းျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) အတြက္ မဲအျပတ္အသတ္ႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးကုိသာ စနစ္တက် အကြက္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္အသစ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သုိ႔ အရပ္သားအစုိးရ အမည္ခံ အစုိးရသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္နွစ္သစ္တြင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပန္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအရ လႊြတ္ေတာ္ ဟူ၍ ယွဥ္လွ်က္တည္ရွိေနေပသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ အမ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ ေလးစားခံထားရေသာ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ မဲမသမာမႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ားျဖင့္ရေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔သေဘာအရ ထုိလႊတ္ေတာ္နွစ္မ်ိဳးၾကားတြင္ ဆံုမွတ္ရွာႏိုင္ျခင္းရွိမည့္ ႏိုင္ငံေရး ၀န္းက်င္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူကာ အားလံုးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရပါ ပါ၀င္ၿပီး တကယ့္ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို အေျဖရွာေရးလမ္းေပၚသုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရးသည္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားမွ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္လူတန္းစားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားမွာသာ တည္ရွိေနသည့္ မသင့္ျမတ္မႈျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္နွမ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ မသင့္ျမတ္မႈမွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။

အသက္မ၀င္ေသးေသာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္မ်ိဳးအၾကား မည္သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္ဆုိသည္ကုိ ကမာၻႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို စတင္ေခၚၿပီးေနာက္ ၇ ရက္ၾကာလွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေခၚရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တဖန္ ေနာက္ထပ္ ၇ ရက္ ထပ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုေခၚမည္ျဖစ္သည္။

တဘက္တြင္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တရားဥပေဒအရ တရား၀င္ တည္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ရာ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲသစ္မ်ားက နွစ္သစ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း ဆုိသည္မွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကမူ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိရွိ ေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ားကို လုိလားေတာင့္တေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: